CAT Logo
Exploring a viable future for Wales’ land – a workshop to gather opinions

Exploring a viable future for Wales’ land – a workshop to gather opinions


Home » Exploring a viable future for Wales’ land – a workshop to gather opinions

The way we manage our land is crucial to reaching net zero carbon in Wales.  But how do we balance food production, wildlife, tourism, timber, carbon sequestration and the preservation of our rural heritage? And who decides?

There are no easy answers, and the recent sale of whole farms to investment companies to plant trees for carbon offsetting shows what is at stake.  We must hear all voices and find solutions that everyone can support.  In this interactive session we will use Mural, an online collaborative platform, and the Three Horizons approach to explore our vision for Wales, the barriers and potential solutions.

The session will be led by Dr Anna Bullen of the Centre for Alternative Technology, who is developing a Land Use Innovation Lab that will inform Welsh policy, and wants to ensure that food and farming are well represented.

Key information

  • Duration: 1.5 hours
  • Date: 24 November
  • Start and finish time: 7.00pm to 8.30pm
  • Cost: Free

Register here

Cymreag isod

Archwilio dyfodol hyfyw i dir Cymru – gweithdy i gasglu barnau

Mae’r ffordd yr ydym yn rheoli ein tir yn hanfodol i gyrraedd di-garbon net yng Nghymru. Ond sut mae cydbwyso cynhyrchu bwyd, bywyd gwyllt, twristiaeth, pren, dal a storio carbon a chadw ein treftadaeth wledig? A phwy sy’n penderfynu?

Nid oes atebion hawdd, ac mae gwerthu ffermydd cyfan yn ddiweddar i gwmnïau buddsoddi i blannu coed ar gyfer gwrthbwyso carbon yn dangos yr hyn sydd yn y fantol. Rhaid inni glywed pob llais a dod o hyd i atebion y gall pawb eu cefnogi. Yn y sesiwn ryngweithiol hon byddwn yn defnyddio Mural, llwyfan cydweithredol ar-lein, a dull Three Horizons i archwilio ein gweledigaeth ar gyfer Cymru, y rhwystrau a’r atebion posibl.

Bydd y sesiwn yn cael ei harwain gan Dr Anna Bullen o’r Ganolfan Dechnoleg Amgen, sy’n datblygu Labordy Arloesi Defnydd Tir a fydd yn llywio polisi Cymru, ac sydd am sicrhau bod bwyd a ffermio yn cael eu cynrychioli’n dda.

Gwybodaeth allweddol

  • Hyd y sesiwn: 1.5 awr
  • Dyddiad: 24 Tachwedd
  • Amser cychwyn a gorffen: 7yh i 8.30yh
  • Cost: Am ddim

Cofrestrwch yma