Gofalwr

Gofalwr


Home » Gofalwr

Mae CyDA yn chwilio am ofalwr i sicrhau bod ei chyfleusterau’n cael eu cyflwyno i safon uchel ac yn cynnig gwasanaeth cwsmer ardderchog.

Ynghylch CAT

Mae Canolfan y Dechnoleg Amgen (CyDA) yn elusen addysgiadol sy’n arddangos atebion ymarferol ar gyfer cynaliadwyedd sy’n cwmpasu pob agwedd o fyw yn wyrdd: adeiladu amgylcheddol; ynni adnewyddadwy; rheoli coedwigoedd; effeithlonrwydd ynni; a thyfu organig. Mae gan CyDA ganolfan ymwelwyr unigryw sy’n croesawu degau o filoedd o ymwelwyr pob blwyddyn ac Ysgol Raddedigion sy’n cynnig graddau ôl-raddedig mewn cynaliadwyedd ac addasu, pensaernïaeth amgylcheddol, bwyd cynaliadwy ac adnoddau naturiol, ac ynni adnewyddadwy. Mae’r sefydliad hefyd yn cynnal cyrsiau byr ac ymweliadau addysgiadol, yn hurio man cyfarfod ac yn cynnal ymchwil i ffyrdd o leihau ôl troed amgylcheddol Prydain drwy’r prosiect blaenllaw Prydain Di-garbon.

Rôl y Tîm Gofalu yw sicrhau bod llety a lleoliadau arddangos, addysgu a chynadledda CyDA yn cael eu cyflwyno i safon uchel a bod y rhai sy’n eu defnyddio yn mwynhau gwasanaeth cwsmer ardderchog ac arhosiad diogel. Mae gwaith y Gofalwyr yn cwmpasu holl gyfleusterau CyDA sy’n cynnwys yr adeilad WISE arobryn gyda 24 ystafell en-suite dau wely, y tŷ Hunan-adeiladu, yr Eco Gabanau a chyfleusterau cynadledda o’r radd flaenaf sydd, pob un, yn adeiladau dyluniad cynaliadwy. Mae cwsmeriaid CyDA yn cynnwys myfyrwyr, grwpiau ysgol, cyfranogwyr cyrsiau byr, gwesteion cynadleddau a digwyddiadau, ymwelwyr dydd a grwpiau eraill.

Manylion y Swydd

 • Cyfeirnod: CAR210908
 • Maes Cyfrifoldeb: Cyfleusterau CyDA
 • Atebol i: Rheolwr Lletygarwch
 • Math o Gontract: Parhaol
 • Gradd Cyfrifoldeb: 2
 • Lleoliad: Safle CyDA ger Machynlleth, Canolbarth Cymru
 • Oriau: Amrywiol – o leiaf 32 awr yr wythnos
 • Diwrnodau Gweithio: 5 diwrnod o bob 7, gan gynnwys sifftiau nos
 • Cyflog: £9.01 yr awr
 • Gweithio o bell: ar y safle

Ystyriaethau COVID-19:

Mae staff yn gweithio o bell cymaint ag sy’n bosib, gan ddibynnu ar rôl yr unigolyn. Mae trefniadau gweithio staff yn cydymffurfio â’r holl ganllawiau COVID-19 cyfredol sy’n berthnasol, a chânt eu diweddaru wrth i’r canllawiau newid.

Prif Ddyletswyddau a Chyfrifoldebau

 • Darparu safon uchel o wasanaeth cwsmer i ddefnyddwyr llety CyDA a phobl sy’n hurio ein mannau cyfarfod;
 • Croesawu gwesteion i lety CyDA a chyflawni tasgau cysylltiedig megis cofrestru a dosbarthu allweddi;
 • Cynorthwyo’r Rheolwr Lletygarwch i ateb ymholiadau fel y bo angen;
 • Darparu gwybodaeth gwacau mewn argyfwng i westeion yn unol â gofynion Gweithdrefnau Iechyd a Diogelwch CyDA;
 • Gan weithio gydag aelodau eraill y tîm gofalu, sicrhau bod y llety, ac ardaloedd staff ac arddangos ar draws safle CyDA yn cael eu glanhau yn unol ag amserlen ac i safon a gytunwyd;
 • Gwasanaethu ystafelloedd yn llety CyDA gan gynnwys gwneud gwelyau, glanhau ystafelloedd a stocio nwyddau traul;
 • Gwirio dillad golch i mewn ac allan o’r safle;
 • Cyflawni tasgau paratoi ystafelloedd fel y bo angen;
 • Gan weithio fel rhan o rota, darparu gwasanaeth dros nos yn ôl yr angen, er mwyn cynnig ymateb brys y tu allan i oriau ar gyfer gwesteion CyDA;
 • Bod ar gael ar rota galw-allan o bryd i’w gilydd;
 • Glanhau a monitro toiledau ar draws y safle;
 • Bod yn warden tân gyda chyfrifoldeb am drefniadau gwacau mewn argyfwng;
 • Derbyn hyfforddiant cymorth cyntaf a gweithredu fel cynorthwyydd cyntaf ar ddyletswydd fel y bo angen;
 • Dal allweddi adeilad WISE ac adeiladau eraill ar y safle, gan sicrhau y cedwir hwy yn ddiogel;
 • Cynnal archwiliadau diogelwch rheolaidd;
 • Cynnal dyletswyddau ailgylchu yn ôl y galw;
 • Monitro ac adrodd ar lefelau stoc nwyddau traul;
 • Adrodd am unrhyw ddiffygion gan ddefnyddio’r gweithdrefnau a gytunwyd;
 • Cadw at bolisi amgylcheddol CyDA mewn perthynas â nwyddau glanhau;
 • Cynorthwyo fel y bo angen gyda meysydd eraill o waith CyDA megis clirio byrddau yn y bwyty, dyletswyddau maes parcio a gwaith cynnal a chadw sylfaenol ar y safle;
 • Unrhyw ddyletswyddau priodol eraill fel y’u diffinnir gan y Rheolwr Lletygarwch.

 

Rhaid llenwi ffurflen gais, ni dderbynnir CV.

Dylid anfon ceisiadau i vacancy@cat.org.uk erbyn y dyddiad cau gan nodi teitl y swydd yn y blwch Testun.

Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau at vacancy@cat.org.uk

Dedlein ar gyfer derbyn ceisiadau: Parhaus

Cynhelir cyfweliadau: Fel y bo angen

Dyddiad cychwyn disgwyliedig: I’w drafod adeg cynnig swydd

I ddysgu mwy am y rôl, lawrlwythwch y disgrifiad swydd llawn:

Disgrifiad Swydd: Gofalwr

Darllenwch y dogfennau isod cyn cwblhau’ch cais: