Cynorthwyydd Arlwyo a Lletygarwch

Cynorthwyydd Arlwyo a Lletygarwch


Home » Cynorthwyydd Arlwyo a Lletygarwch

Mae CyDA yn chwilio am Gogydd i ymuno â’n Tîm Arlwyo i gynorthwyo gyda rhedeg a datblygu ein Caffi a’n gwasanaethau arlwyo.

Ynghylch CyDA

Mae Canolfan y Dechnoleg Amgen yn ganolfan addysg amgylcheddol, ymchwil ac ymwelwyr sy’n arddangos atebion ymarferol ar gyfer cynaliadwyedd. Mae’r ganolfan yn cwmpasu pob agwedd o fyw yn wyrdd: adeiladu amgylcheddol, ynni adnewyddadwy, rheoli coedwigoedd, effeithiolrwydd ynni a thyfu organig. Mae gan CyDA ganolfan ymwelwyr unigryw sy’n croesawu degau o filoedd o ymwelwyr pob blwyddyn ac Ysgol Raddedigion sy’n cynnig graddau Ôl-raddedig mewn cynaliadwyedd ac addasu, pensaernïaeth amgylcheddol, bwyd cynaliadwy ac adnoddau naturiol ac ynni adnewyddadwy. Mae’r sefydliad hefyd yn cynnig cyrsiau byr, ymweliadau addysgiadol a gwasanaeth ymgynghori, yn hurio man cyfarfod ac yn cynnal ymchwil i ffyrdd o leihau ôl troed amgylcheddol Prydain drwy’r prosiect blaenllaw, Prydain Di-garbon.

Mae CyDA, a fu’n dathlu ei phen-blwydd yn 40 oed yn 2014, yn elusen genedlaethol wedi’i lleoli yng Nghanolbarth Cymru sydd wedi ymrwymo i ymchwilio a rhannu atebion cadarnhaol i newid amgylcheddol. Mae’r swydd hon wedi ei lleoli yn CyDA, a leolir ar safle hawddgar hen chwarel Llwyngwern, sydd o fewn cyrraedd hawdd i dref Machynlleth, Parc Cenedlaethol Eryri a Bae Ceredigion. Mae’r safle hefyd o fewn gwarchodfa Biosffer Dyfi UNESCO, sef ardal sy’n enwog am ei harddwch naturiol, bioamrywiaeth a chynaliadwyedd gweithredol a’i busnesau a chymunedau technoleg adnewyddadwy.

Nod tîm arlwyo/lletygarwch CyDA yw darparu gwasanaeth o’r radd flaenaf ar gyfer ei holl gwsmeriaid, sy’n cynnwys ymwelwyr dydd, grwpiau ysgol, myfyrwyr, pobl ar gyrsiau, gwesteion Gwely a Brecwast a mynychwyr cynadleddau a digwyddiadau. Mae caffi CyDA yn un o’r prif allfeydd bwyd llysieuol a chynaliadwy yng Nghymru, ac yn cynnig y gorau o ran bwyd carbon isel, maethlon a blasus. Ymhlith y mannau gweithredu cyfredol mae’r prif gaffi yn ogystal â’r bar a’r bwyty yn adeilad Sefydliad Addysg Cynaliadwyedd Cymru (WISE).

Gan weithio fel rhan o’r tîm arlwyo/lletygarwch, rôl y cynorthwyydd yw darparu gwasanaeth blaen y tŷ i gwsmeriaid y caffi/bar a gwesteion CyDA yn ogystal â helpu i ddarparu a chynnal safon uchel o wasanaeth cwsmer, glendid a chyflwyniad.

Manylion y Swydd

 • Cyf: CHA210831
 • Maes Cyfrifoldeb: Cyfleusterau CyDA
 • Atebol i: Rheolwr Arlwyo
 • Math o Gontract: Parhaol
 • Gradd Cyfrifoldeb: A
 • Lleoliad: Safle CyDA ger Machynlleth, Canolbarth Cymru
 • Oriau: Contract Dim Oriau
 • Diwrnodau Gweithio: Dros 7 diwrnod ar sail rota, gan gynnwys gyda’r nos a boreau cynnar. Efallai bydd angen gweithio sifftiau hollt, yn ddibynnol ar ofynion busnes.
 • Cyflog: £8.91 yr awr
 • Gweithio o bell: Ar y safle

Rhaid llenwi ffurflen gais, ni dderbynnir CV.

Dedlein ar gyfer derbyn ceisiadau: Parhaus

Cyfweliadau i’w cynnal: Fel y bo angen

Dyddiad cychwyn disgwyliedig: Cyn gynted â phosib – i’w drafod

Ystyriaethau COVID-19:

Mae staff yn gweithio o bell cymaint ag sy’n bosib, gan ddibynnu ar rôl yr unigolyn. Mae trefniadau gweithio staff yn cydymffurfio â’r holl ganllawiau COVID-19 cyfredol sy’n berthnasol, a chânt eu diweddaru wrth i’r canllawiau newid.

Prif Gyfrifoldebau

 • Gweithio gyda’r tîm Arlwyo a Lletygarwch, gweini ar gwsmeriaid yn y caffi a’r bar, defnyddio’r til, cyfrif yr arian, glanhau’r mannau hyn ac ailstocio fel y bo angen.
 • Gweithio gyda’r tîm Lletygarwch, gan sicrhau bod lefel rhagorol o gyflwyniad a glendid yn cael ei chynnal mewn mannau cyhoeddus cyffredinol ac yn y llety
 • Cynorthwyo gyda digwyddiadau
 • Cydymffurfio â gweithdrefnau Iechyd a Diogelwch CyDA
 • Cyflawni unrhyw ddyletswyddau eraill sy’n ofynnol gan y Rheolwr Arlwyo a’r Rheolwr Lletygarwch.

Dylid anfon ceisiadau i vacancy@cat.org.uk erbyn y dyddiad cau gan nodi teitl y swydd yn y blwch Testun.

Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau at vacancy@cat.org.uk

I ddysgu mwy am y rôl, lawrlwythwch y disgrifiad swydd llawn:

Disgrifiad Swydd: Cynorthwyydd Arlwyo a Lletygarwch

Darllenwch y dogfennau isod cyn cwblhau’ch cais: